Phone: 0168 5252 555 0168 5252 555 · Email: fadinweb@yahoo.com · Hỗ trợ trực tuyến: Hỗ trợ trực tuyến

Khuyến mãi nhân dịp ra mắt website (08.11.2013 - 29.11.2013)
Từ CP bạn vào&nbsp;<b>Users » User ranks</b><div style="text-align: center;"></div><div><b>1.</b><u>Đặt tên</u> và cài đặt <u>số bài viết</u> trên diễn đàn cho các cấp độ</div><div><b>2</b>. <u>Cài đặt biểu tượng</u> cho các cấp độ tương ứng</div><div>Chọn các biểu tượng có sẵn hoặc dùng biểu tượng riêng bằng cách chọn <u>Custom set</u> và nhập <u>liên kết đến thư mục</u> chứa biểu tượng. Các file biểu tượng có tên "<u>rank1.gif</u>" đến "<u>rank10.gif</u>"</div>